+تېما يوللاش
ﺑﺎﻧﻜﺎ ﻛﺎﺭﺗﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﺘﻪ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ 10 ئىش

ﻧﻪﻕ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ, ﺑﺎﻧﻜﺎ ﻛﺎﺭﺗﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭ, ﻗﻮﻻﻱ ﯞﻩ ﺗﯧﺰ ﭼﯩﻘﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﯞﺍﺳﺘﯩﺴﻰ. ﻧﯚﯞﻩﺗﺘﻪ ﮪﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺳﻮﺩﺍ ﺑﺎﻧﻜﯩﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﯞﺍﺳﺘﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ, ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺑﻠﯩﻐﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﻪﯓ ﺯﻭﺭ ﭼﻪﻛﺘﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﺪﻯ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﻛﺎﺭﺗﯩﺴﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯧﯖﯩﻨﻰ ﮪﺎﺯﯨﺮﻟﯩﺸﻰ, ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻛﯚﺭﯛﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﻛﺎﺭﺗﯩﺴﯩﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﯞﺍﺳﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻰ, ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻣﺎﮪﺎﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﻧﺎﮪﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﯘﮪﯩﻢ. ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﯩﺴﻰ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﻛﺎﺭﺗﯩﺴﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﻛﯚﺭﯛﻟﯜﺵ ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﯓ ﭼﻮﯓ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﯩﺮﻯ

1-ﺳﻮﺋﺎﻝ: ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯘﭼﯘﺭﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﻮﻏﺪﯨﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

ﺑﻪﺯﻯ ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﺋﯘﻧﺴﯘﺭﻻﺭ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﮪﯧﺴﺎﺑﺎﺕ ﺋﯘﭼﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻏﺮﯨﻼﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ, ﺳﺎﺧﺘﺎ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﻳﺎﺳﯩﺘﯩﭗ, ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮪﯧﺴﺎﺑﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺑﻠﻪﻏﻨﻰ ﺋﻮﻏﺮﯨﻼﻳﺪﯗ, ﻳﻪﻧﻪ ﺗﯧﺨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻻﮪﯩﻴﻪﺕ ﺋﯘﭼﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ, ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺪﺍ ﺋﯩﻨﺎﯞﻩﺗﻠﯩﻚ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ, ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻧﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﭼﯩﻘﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ, ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯘﭼﯘﺭﻯ (ﻛﺎﺭﺗﺎ ﻧﻮﻣﯘﺭﻯ, ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﻧﻮﻣﯘﺭﻯ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ) ﯞﻩ ﺷﻪﺧﺴﯩﻲ ﺋﯘﭼﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﯨﺸﻰ ﺯﯙﺭﯛﺭ.

ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻯ

1. ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﻧﻮﻣﯘﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﺶ ﻧﺎﮪﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﯘﮪﯩﻢ. ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﻛﺎﺭﺗﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ, ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﻧﻮﻣﯘﺭﯨﻨﻰ ﺩﻩﺭﮪﺎﻝ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻰ ﮪﻪﻣﺪﻩ ﻗﻪﺭﻩﻟﻠﯩﻚ ﮪﺎﻟﺪﺍ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﻧﻮﻣﯘﺭ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﻣﯘﺭﻩﻛﻜﻪﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﻧﻮﻣﯘﺭﻻﺭﻧﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﺶ, 123456, 888888 ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﻧﻮﻣﯘﺭﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﺭﻧﺎﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻻﺯﯨﻢ; ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﻰ, ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻥ ﻧﻮﻣﯘﺭﻯ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﻧﻮﻣﯘﺭ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ, ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﮪﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﮪﯟﺍﻟﺪﺍ ﻛﺎﺭﺗﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﻧﻮﻣﯘﺭﻯ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﮪﯧﺴﺎﺑﺎﺕ ﺋﯘﭼﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯧﻨﯩﻜﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻚ ﻻﺯﯨﻢ. ﺋﯧﺴﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ, ﮪﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﻩﻡ (ﺑﺎﻧﻜﺎ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ)ﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﻪﺧﺴﯩﻲ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﻧﻮﻣﯘﺭﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺳﻮﺭﺍﺵ ﮪﻮﻗﯘﻗﻰ ﻳﻮﻕ.

2. ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺷﻪﺧﺴﯩﻲ ﺋﯘﭼﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺷﻪﺧﺴﯩﻲ ﺋﯘﭼﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺷﻘﺎ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ, ﺷﻪﺧﺴﯩﻲ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﺋﯘﻧﺴﯘﺭﻻﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ. ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ: ﺷﻪﺧﺴﯩﻲ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﯩﺮﻛﻪﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﺷﻪﺧﺴﻜﻪ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻖ, ﺗﻮﺭ ﺑﯧﻜﻪﺗﻠﻪﺭﺩﻩ ﮪﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺳﺎﻻﮪﯩﻴﻪﺕ ﺋﯘﭼﯘﺭﻟﯩﺮﻯ (ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ, ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺋﯘﭼﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ) ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻻﺯﯨﻢ. ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻛﻪﺳﯩﭙﻨﻰ ﺑﯧﺠﯩﺮﮔﻪﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﻤﻪ ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ, ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﻤﻪ ﻧﯘﺳﺨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﻻﺯﯨﻢ, ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ: ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﻰ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﯩﻼ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯗ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ.

2-ﺳﻮﺋﺎﻝ: ﺗﻮﺭﺩﺍ ﻳﺎﻛﻰ ﮔﯧﺰﯨﺘﻠﻪﺭﺩﻩ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﮪﻮﻗﯘﻕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﻨﺎﯞﻩﺗﻠﯩﻚ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﯞﺍﺳﺘﯩﭽﻰ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺕ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﭖ, ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺑﯧﺠﯩﺮﯨﭗ ﺑﯧﺮﻩﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻨﺎﯞﻩﺗﻠﯩﻚ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﻣﻪﺑﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﻳﯜﺭﯛﺷﺘﯜﺭﯛﺵ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﮪﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﯧﻼﻥ ﺑﻪﺭﮔﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﻤﯩﺰ, ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻜﻤﯘ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺷﻪﺧﺴﻠﻪﺭ ﺋﯩﻨﺎﯞﻩﺗﻠﯩﻚ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺑﯧﺠﯩﺮﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺑﯧﺠﯩﺮﯨﭗ ﺑﯧﺮﻩﻟﻪﻳﻤﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻨﺎﯞﻩﺗﻠﯩﻚ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﻣﻪﺑﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﻳﯜﺭﯛﺷﺘﯜﺭﯛﺵ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﻳﻤﯩﺰ, ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺱ. ﭘﯘﻗﺮﺍﻻﺭ ﺋﯩﻨﺎﯞﻩﺗﻠﯩﻚ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺑﯧﺠﯩﺮﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﻧﯘﻗﺘﯩﻐﺎ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ:

1. ﻣﯘﻧﺘﯩﺰﯨﻢ ﻳﻮﻟﻼﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﺎﯞﻩﺗﻠﯩﻚ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ, ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺱ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﯩﻨﺎﯞﻩﺗﻠﯩﻚ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺱ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺑﺎﻧﻜﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﮪﻮﻗﯘﻕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻣﯘﻧﺘﯩﺰﻡ ﻣﺎﺭﻛﯩﺘﯧﯔ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﯧﺠﯩﺮﯨﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ, ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻣﺎﺭﻛﯩﺘﯧﯔ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﮪﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺑﯧﺠﯩﺮﯨﺶ ﮪﻪﻗﻘﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﻟﻤﺎﻳﺪﯗ, ﺋﯩﻨﺎﯞﻩﺗﻠﯩﻚ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﻣﻪﺑﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﻳﯜﺭﯛﺷﺘﯜﺭﯛﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﻧﻪﻕ ﭘﯘﻝ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﻤﻪﻳﺪﯗ.

2. ﺋﯩﻨﺎﯞﻩﺗﻠﯩﻚ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺱ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺷﻪﺧﺴﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﺎﻻﮪﯩﻴﻪﺕ ﯞﻩ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﺩﻩ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺋﺎﻳﻼﻧﻤﺎ ﺋﯩﻨﺎﯞﻩﺗﻠﯩﻚ ﺳﻮﻣﻤﺎ ﺑﻮﻟﯘﭖ, ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺎﯞﻩﺗﻠﯩﻚ ﻛﺎﺭﺗﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﻪﮪﯟﺍﻟﻰ ﮪﻪﻣﺪﻩ ﺳﺎﻻﮪﯩﻴﻪﺕ ﯞﻩ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻜﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﯩﻨﺎﯞﻩﺗﻠﯩﻚ ﺳﻮﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﺎﺱ ﮪﺎﻟﺪﺍ ﺗﻪﯕﺸﻪﻳﺪﯗ. ﺷﯘﯕﺎ, ﻗﻮﻻﻳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﻟﻪﭖ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﯩﻨﺎﯞﻩﺗﻠﯩﻚ ﺳﻮﻣﻤﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﯞﺍﺳﺘﯩﭽﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭﺩﺍ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺑﯧﺠﯩﺮﻣﻪﺳﻠﯩﻚ ﻻﺯﯨﻢ, ﺋﯩﻨﺎﯞﻩﺗﻠﯩﻚ ﻛﺎﺭﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﺪﺍﭖ ﻧﻪﻕ ﭘﯘﻝ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ, ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﺑﺎﻳﻘﺎﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﮪﺎﻣﺎﻥ ﺷﻪﺧﺴﻨﯩﯔ ﺳﺎﻻﮪﯩﻴﻪﺕ ﯞﻩ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻜﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ.

3. ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﯞﺍﺳﺘﯩﭽﯩﻼﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﻧﻪﻕ ﭘﯘﻝ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﯘﭼﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﺴﺎ, ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﺑﺎﻧﻜﯩﻨﯩﯔ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻧﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﻰ ﺧﯧﺮﯨﺪﺍﺭﻻﺭ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺕ ﻗﯩﺰﯨﻖ ﻟﯩﻨﯩﻴﻪﺳﻰ 95516 ﻏﺎ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻥ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﭘﺎﺵ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ, ﮪﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﻛﺎﺭﺗﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﮪﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﻠﻰ.

3-ﺳﻮﺋﺎﻝ: ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ATM ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﻛﺎﺭﺗﯩﺴﯩﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﺋﯘﻧﺴﯘﺭﻻﺭ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﯞﻩ ATM ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ, ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﻧﻮﻣﯘﺭﻧﻰ ﺋﻮﻏﺮﯨﻼﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ, ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﺎﺭﺗﯩﻨﻰ ATM ﻳﯘﺗﯘﯞﺍﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺳﺎﺧﺘﺎ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ, ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﯟﯦﻠﯩﭗ, ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺳﯩﻴﺮﯨﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﺎﺭﺗﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﯞﯦﺘﯩﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﺎﺭﺗﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﯦﻠﯩﭗ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺋﻮﻏﺮﯨﻼﻳﺪﯗ. ﺷﯘﯕﺎ, ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ATM ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻠﻪﺭﺩﻩ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﻛﺎﺭﺗﯩﺴﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﯩﺮﻯ

1. ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ, ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﺎﺭ-ﻳﻮﻗﻠﯘﻗﯩﻐﺎ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ, ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺸﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ, ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﻧﻮﻣﯘﺭﻧﻰ ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ, ﻛﺎﺭﺗﯩﻨﻰ ﻳﯘﺗﯘﯞﺍﻟﻐﺎﻥ, ﭘﯘﻝ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺋﻪﮪﯟﺍﻟﻼﺭ ﻛﯚﺭﯛﻟﺴﻪ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﺑﺎﻧﻜﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮﺗﯘﺗﺎﺵ ﺧﯧﺮﯨﺪﺍﺭﻻﺭ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺕ ﻧﻮﻣﯘﺭﯨﻐﺎ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻥ ﺋﯘﺭﯗﭖ, ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ.

2. ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭖ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﻻﺯﯨﻢ. ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐﺎ ﭼﺎﭘﻼﭖ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﻧﻮﻣﯘﺭﻏﺎ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻥ ﺋﯘﺭﻣﺎﺳﻠﯩﻖ, ﺗﺎﻟﻮﻧﻼﺭﻧﻰ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﻩﺗﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﻻﺯﯨﻢ, ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺳﯩﻴﺮﯨﭗ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﻜﻜﻪ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﻧﻮﻣﯘﺭ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﻤﻪﻳﺪﯗ.

3. ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺳﯩﻴﺮﯨﭗ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻛﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﺎﺭﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻤﺎﯓ. ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﺳﻮﺭﯗﻥ (ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ: ﺗﺎﻟﻼ ﺑﺎﺯﯨﺮﻯ, ﺗﺎﻣﺎﻗﺨﺎﻧﺎ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ)ﻻﺭﺩﺍ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺳﯩﻴﺮﯨﭗ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﻧﻮﻣﯘﺭ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﮔﻪﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ, ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﺎ ﺗﺎﺧﺘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻮﺳﯘﭖ, ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﻧﻮﻣﯘﺭﻧﻰ ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

4-ﺳﻮﺋﺎﻝ: ﺳﺎﺧﺘﺎ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻧﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭘﻪﺭﻗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯨﻤﯩﺰ.

ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺋﯘﭼﯘﺭ, ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻥ ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﺋﯘﻧﺴﯘﺭﻻﺭ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻥ, ﻳﺎﻧﻔﻮﻥ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﻗﻮﺭﺍﻟﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ, ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﻩﻙ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﺪﯗﺭﯗﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ, ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﻨﻰ ﻛﯚﺯﻟﻪﺵ ﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﺵ ﭘﯩﺴﺨﯩﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ, ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮪﯧﺴﺎﺑﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﯘﻝ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﻧﻮﻣﯘﺭﻯ, ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﻧﻮﻣﯘﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﮪﯧﺴﺎﺑﺎﺕ ﺋﯘﭼﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﺍﭖ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﺍﭖ ATM ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﯩﺪﺍ ﭘﯘﻝ ﻳﯚﺗﻜﯩﮕﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ﯞﺍﺳﺘﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ. ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻛﯚﺭﯛﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ: ﻧﯚﯞﻩﺗﺘﻪ ﺋﻪﯞﺝ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﻧﻔﻮﻥ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺋﯘﭼﯘﺭﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺳﺎﺧﺘﺎ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻧﻠﯩﻚ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ﻳﻮﻟﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻘﻰ, ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯩﯖﯩﺰ, ﺑﺎﻧﻜﺎ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻟﻰ, ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺑﯧﺠﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺵ, ﻛﯚﭼﻤﻪ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻥ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﻗﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﯟﯦﻠﯩﭗ ﻳﺎﻧﻔﻮﻥ ﮪﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻥ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﮪﺎﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﻳﻮﻟﯘﻗﺘﻰ, ﭘﯘﻝ ﻻﺯﯨﻢ ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻪﻙ ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭ ﺑﺎﺭ.

ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﯩﺮﻯ

1. ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺧﻪﺕ-ﭼﻪﻙ, ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮﻭﻧﻠﯘﻕ ﻳﻮﻟﻼﻧﻤﺎ, ﻳﺎﻧﻔﻮﻥ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺋﯘﭼﯘﺭﻯ, ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻥ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﻪﺯﯨﻤﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﯓ, ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﻨﻰ ﻛﯚﺯﻟﻪﭖ ﻳﯜﺭﻣﻪﯓ, ﮪﻪﻡ ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﺷﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯖﻤﯘ ﮪﺎﺟﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ.

2. ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﺑﺎﻧﻜﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﯜﺭﯛﯓ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﺑﺎﻧﻜﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﺗﺎﺵ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺕ ﻗﯩﺰﯨﻖ ﻟﯩﻨﯩﻴﻪﺳﯩﮕﻪ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻥ ﺋﯘﺭﯗﯓ ﯞﻩ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺕ ﻟﯧﻨﯩﻴﻪﺳﻰ 95516 ﻏﺎ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻥ ﺋﯘﺭﯗﯓ.

5-ﺳﻮﺋﺎﻝ: ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

1. ﺳﺎﺧﺘﺎ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺋﯘﭼﯘﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﻰ ﭘﻪﺭﻗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﻻﺯﯨﻢ, ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺋﯘﭼﯘﺭﻟﯩﺮﯨﺪﺍ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻛﯚﺭﯛﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﻛﺎﺭﺗﯩﺴﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ ﺋﻮﺭﻧﻰ, ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﻪ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﻰ, ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﻣﺎﻟﯩﻴﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻼﺭ ﺋﻪﺳﻼ ﻣﻪﯞﺟﯘﺩ ﺋﻪﻣﻪﺱ, ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺋﯘﭼﯘﺭﻧﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﯞﺍﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﯔ.

2. ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﭘﻪﺭﻗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ ﺋﺎﻻﮪﯩﺪﻩ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ. ﻧﺎﯞﺍﺩﺍ ﺳﺎﺧﺘﺎ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺋﯘﭼﯘﺭﺩﺍ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﻧﻮﻣﯘﺭﻏﺎ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻥ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﭼﻮﻗﻮﻡ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﻧﻔﻮﻥ ﻧﻮﻣﯘﺭﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﻧﻮﻣﯘﺭﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﺵ ﻻﺯﯨﻢ, ﺳﺎﺧﺘﺎ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﯨﻲ ﻳﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯗ, ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ.

3. ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺋﯘﭼﯘﺭﯨﺪﺍ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪﺍ ﺑﺎﮪﺎﻧﻪ ﺗﻮﻗﯘﺳﯘﻥ, ﺋﻪﯓ ﻣﯘﮪﯩﻤﻰ ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻼﺭ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻥ ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ, ﺳﯩﺰ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻥ ﺋﯘﺭﻏﺎﻥ ﮪﺎﻣﺎﻥ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ATM ﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺷﯘﯕﺎ, ﮪﻪﺭﮔﯩﺰ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﻯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ATM ﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﯓ, ﺋﻪﮔﻪﺭ ﮔﯘﻣﺎﻧﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﯩﯖﺰﻯ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺑﺎﻧﻜﺎ, ﺧﯧﺮﯨﺪﺍﺭﻻﺭ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺕ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻧﻮﭘﯘﺯﻟﯘﻕ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭﻏﺎ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﯜﺭﯛﯓ.

6- ﺳﻮﺋﺎﻝ: ﺑﺎﻧﻜﺎ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﻜﻪﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﻤﻪ ﺋﯘﭼﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻻﮪﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ ﺑﺎﺭ. ﮪﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎ ﺋﯘﭼﯘﺭﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭘﻪﺭﻗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﻛﺎﺭﺗﯩﺴﻰ ﮪﯧﺴﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯗﺵ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﭼﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ, ﮪﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﯘﭼﯘﺭﺩﺍ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭼﯩﻘﯩﻢ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﻰ, ﺋﻮﺭﻧﻰ, ﭼﯩﻘﯩﻢ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﻮﻣﻤﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﻧﻮﻣﯘﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﺧﺎﻧﯩﺴﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯘﭼﯘﺭﻻﺭ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯗ, ﺋﯘﭼﯘﺭ ﻧﺎﮪﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎ ﺑﻮﻟﺴﺎ, ﺳﺎﺧﺘﺎ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﺋﯘﻧﺴﯘﺭﻻﺭ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮪﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﻧﻮﻣﯘﺭﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﭼﻜﻪ, ﺳﺎﺧﺘﺎ ﺋﯘﭼﯘﺭﺩﺍ ﭼﯩﻘﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻛﺎﺭﺗﯩﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.

7-ﺳﻮﺋﺎﻝ: ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺗﻮﺭ ﺑﺎﻧﻜﯩﺴﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻮﺭﺩﺍ ﭼﯩﻘﯩﻢ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

ﺑﻪﺯﻯ ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﺋﯘﻧﺴﯘﺭﻻﺭ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮﻭﻧﻠﯘﻕ ﻳﻮﻟﻼﻧﻤﺎ, ﺗﻮﺭ ﺧﺎﻛﻜﯧﺮﻟﯩﻖ ﺩﯦﺘﺎﻟﻰ ﯞﻩ ﺗﯧﺮﻣﯩﻨﺎﻟﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﻤﯘﻗﺘﯘﺭﯗﭖ ﺳﺎﺧﺘﺎ ﺗﻮﺭ ﺑﺎﻧﻜﯩﺴﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﯩﺰﯨﻤﻼﺗﻘﯘﺯﯗﭖ, ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﻧﻮﻣﯘﺭﻯ, ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﻧﻮﻣﯘﺭﻯ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯘﭼﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ, ﺳﺎﺧﺘﺎ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﻳﺎﺳﺎﻳﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﭼﯩﻘﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ, ﮪﯧﺴﺎﺏ ﻳﯚﺗﻜﻪﻳﺪﯗ.

ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﭼﺎﺭﯨﻠﯩﺮﻯ

1. ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺗﻮﺭﺩﺍ ﭘﯘﻝ ﺗﯚﻟﯩﮕﻪﻥ ﯞﻩ ﺗﻮﺭ ﺑﺎﻧﻜﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ, ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯘﻻﻧﻤﯩﻼﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮﻭﻧﻠﯘﻕ ﻳﻮﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭﺩﺍ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ, ﺗﯩﺰﯨﻤﻼﺗﻘﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﻜﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﻰ, ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺷﻰ ﻻﺯﯨﻢ, ﻣﯘﻧﺘﯩﺰﻡ ﺗﻮﺭ ﺑﺎﻧﻜﯩﺮﯨﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﺭﯦﺴﻰ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ :https ﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯗ, ﺳﺎﺧﺘﺎ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﻜﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﺋﺎﺩﺩﯨﻴﻼ :httpﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯗ; ﺗﻮﺭﺧﺎﻧﺎ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﺗﻮﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺳﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﻮﺭ ﺑﺎﻧﻜﯩﺴﻰ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺗﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻮﺭﺩﺍ ﺳﻮﺩﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ, ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﻧﻮﻣﯘﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻧﯩﻨﻰ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﺑﺎﺭ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ.

2. ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ, ﺋﯩﻨﺎﯞﯨﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ, ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺧﯧﻠﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮪﻪﻣﺪﻩ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﭘﯘﻝ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮪﻪﻣﻜﺎﺭﻻﺷﻘﺎﻥ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﻜﻪﺗﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﺵ ﮪﻪﻣﺪﻩ ﺳﻮﺩﺍ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﻧﻮﻣﯘﺭﻯ ﺋﻮﺭﻧﯩﺘﯩﺶ ﻣﯧﺨﺎﻧﯩﺰﻣﻰ ﺑﺎﺭ-ﻳﻮﻗﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﺵ ﻻﺯﯨﻢ. ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺗﻮﻧﯘﺵ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﻣﺎﻝ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺶ, ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭﻧﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﻛﺎﺭﺗﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻧﻮﻣﯘﺭﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷﻪﺧﺴﯩﻲ ﺋﯘﭼﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ.

3. ﺗﻮﺭﺩﺍ ﻣﺎﻝ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﺴﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ, ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ, ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﭼﯩﻘﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻪﮪﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﻐﺎﻥ ﮪﺎﻣﺎﻥ ﺩﻩﺭﮪﺎﻝ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ.

8-ﺳﻮﺋﺎﻝ: ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﺘﯩﻘﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎ, ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺯﯨﻴﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﺯﺍﻳﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

1. ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﺑﺎﻧﻜﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺕ ﻟﯩﻨﯩﻴﻪﺳﯩﮕﻪ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻥ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﻧﻜﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ, ﺑﺎﻧﻜﺎ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺳﻮﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﻧﺎﺯﺍﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﮪﯧﺴﺎﺑﺎﺗﯩﻨﻰ ﺗﻮﯕﻠﯩﺘﯩﭗ, ﭼﯩﻘﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ.

2. ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﮪﯟﺍﻝ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ, ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺝ ﺥ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺩﯦﻠﻮ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ.

3. ﺝ ﺥ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﺑﺎﻧﻜﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﭖ, ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺵ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ.

9-ﺳﻮﺋﺎﻝ: ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺷﻪﺧﺴﯩﻲ ﺋﯩﻨﺎﯞﻩﺕ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺷﻪﺧﺴﯩﻲ ﺋﯩﻨﺎﯞﻩﺕ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﻧﯚﯞﻩﺗﺘﻪ ﺋﯧﻠﯩﻤﯩﺰ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﻗﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺱ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ, ﺧﻪﻟﻖ ﺑﺎﻧﻜﯩﺴﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻨﻰ ﻗﺎﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ﺷﻪﺧﺴﯩﻲ ﺋﯩﻨﺎﯞﻩﺕ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺕ ﺋﺎﻣﺒﯩﺮﻯ ﻗﯘﺭﺩﻯ, ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﮪﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﺎﻧﻜﯩﻼﺭ ﺋﺎﺭﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻼﺷﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﺪﻯ, ﺷﯘﯕﺎ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺷﻪﺧﺴﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺎﯞﻩﺕ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ, ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﺋﯩﻨﺎﯞﻩﺗﻠﯩﻚ ﻛﺎﺭﺗﯩﻨﯩﯔ ﺳﻮﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﮪﻪﺭﯞﺍﻗﯩﺖ ﺗﻪﯕﺸﻪﭖ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ, ﺷﻪﺧﺴﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﻪﺳﯩﭙﯩﻲ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﯩﮕﻪ ﺯﻭﺭ ﻗﻮﻻﻳﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.

10-ﺳﻮﺋﺎﻝ: ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻛﺎﺭﺗﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﻤﺰﺍ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺟﻪﺯﯨﻤﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯨﻠﯩﺪﯗ, ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻛﺎﺭﺗﯩﻼﺭﺩﺍ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﻧﻮﻣﯘﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺳﻮﺩﺍ ﺟﻪﺯﯨﻤﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﻟﯩﺪﯗ.

ﺋﯩﻤﺰﺍ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﻧﻮﻣﯘﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﻰ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﻛﺎﺭﺗﯩﺴﯩﺪﺍ ﭼﯩﻘﯩﻢ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺟﻪﺯﯨﻤﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ, ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺑﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺷﺘﯩﻜﻰ ﻣﯘﮪﯩﻢ ﯞﺍﺳﺘﻪ ﮪﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.

ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ, ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﻪﺭﺯ ﻛﺎﺭﺗﯩﺴﻰ 借记卡 (ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﻛﺎﺭﺗﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﭘﯘﻝ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ, ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﭖ ﭼﯩﻘﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﺎﺭﺗﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ) ﺩﺍ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﻧﻮﻣﯘﺭ ﯞﻩ ﺋﯩﻤﺰﺍ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﭼﯩﻘﯩﻢ ﺋﻪﮪﯟﺍﻟﻰ ﺟﻪﺯﯨﻤﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﻟﯩﺪﯗ, ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﺑﺎﻧﻜﯩﻼﺭ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻨﺎﯞﻩﺗﻠﯩﻚ ﻛﺎﺭﺗﺎ 信用卡 (ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﺖ ﻛﺎﺭﺗﯩﺴﻰ 贷记卡, ﻏﻪﻳﺮﯨﻲ ﺭﻩﺳﻤﯩﻲ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﺖ ﻛﺎﺭﺗﯩﺴﻰ 准贷记卡) ﺩﺍ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﻧﻮﻣﯘﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻤﺰﺍ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺳﻮﺩﯨﻨﻰ ﺟﻪﺯﯨﻤﻠﻪﺵ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ, ﻛﺎﺭﺗﺎ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﯜﭼﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﺎﻟﻠﯩﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺑﺎﻧﻜﯩﻼﺭ ﯞﻩ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺧﯧﺮﯨﺪﺍﺭﻻﺭ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺕ ﻗﯩﺰﯨﻖ ﻟﯩﻨﯩﻴﻪﺳﻰ:

ﺳﻮﺩﺍ ﺳﺎﻧﺎﺋﻪﺕ ﺑﺎﻧﻜﯩﺴﻰ: 95588

ﻳﯧﺰﺍﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﺑﺎﻧﻜﯩﺴﻰ: 95599

ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺑﺎﻧﻜﯩﺴﻰ: 95566

ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺵ ﺑﺎﻧﻜﯩﺴﻰ: 95533

ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ ﺑﺎﻧﻜﯩﺴﻰ: 95559

ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﺎﻧﻜﺴﻰ: 95561

ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺶ ﺑﺎﻧﻜﯩﺴﻰ: 95555

ﭘﻮﭼﺘﺎ ﭘﯘﻝ-ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺕ ﭘﯩﺮﯦﯟﻭﺕ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﻰ: 11185

ﮔﯘﺍﯕﺪﺍ ﺑﺎﻧﻜﯩﺴﻰ: 95595

ﻣﯩﻨﺸﯧﯔ ﺑﺎﻧﻜﯩﺴﻰ: 95568

ﺷﯧﻨﺠﯧﻦ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺕ ﺑﺎﻧﻜﯩﺴﻰ: 95501

ﺧﯘﺍﺷﯩﻴﺎ ﺑﺎﻧﻜﯩﺴﻰ: 95577

ﺷﺎﯕﺨﻪﻱ ﭘﯘﺩﯗﯓ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺕ ﺑﺎﻧﻜﺴﯩﻰ: 95528

ﺟﯘﯕﺸﯩﻦ ﺑﺎﻧﻜﯩﺴﻰ: 95558

ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﻰ: 95516

360doc ﺗﻮﺭى
Screenshot_2018-02-19-14-01-33-1.png

3ئادەم ئىنكاس يازدى

5585 ۋاقتى: 2018-2-19 16:35:04
كۆپ رەھمەت     سىزگە ياخشى ئۇچۇركەن
xax520ba ۋاقتى: 2018-2-19 19:36:48
ياخشى تىما بوپتۇ رەھمەت سىزگە بۇنىڭدىن كىيىن تىخىمۇ ئېھتىيات قىلساق بولغۇدەك
tordax881 ۋاقتى: 2018-3-2 14:09:45
بانكا كارتىسى باغلاقلىق  ئەپ ياكى توربەتلەردىن ئاجىرتىۋەتمەكچى بولساق قانداق ئۇسۇلدا ئاجىرتىمىز...؟
كىرگەندىن كېيىن ئىنكاس يازالايسىز كىرىش | ئەزا بولۇش

سەھىپە جۇغلانما قائىدىسى

ئالپ تور بېتىدە قانۇنغا خىلاپ، سىياسى، دىنىي ، مىللەتلەر ئىتتپاقلىقىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىش خاراكتىردىكى ، سېرىق، شەھۋانىي مەزمۇندىكى يازمىلار، ئۈن-سىن، رەسىملەر چەكلىندۇ

ئالپ تور بېتىدە ۋە ئالپ ئۈندىدار سالونىدا يوللانغان مەزمۇنلار ئالپ تورىغا تەۋە، رۇخسەتسىز كۆچۈرۈپ تارقىتىشقا بولمايدۇ. كۆچۈرۈپ تارقاتقۇچىلار بايقالسا قانۇنى مەسئۇلىيتى سۈرۈشتۈرۈلدۇ

特别警告:本网站坚决不允许发表违反国家法律法规的、含有分裂煽动内容的、引起民族矛盾的、破坏民族团结的、带有宗教色彩或有色情的文章

帖子、图片、音视频、电影、歌曲等。若发现将IP地址上报相关部门处理,后果自负。注意自我保护,谨防上当受骗

يانفون نۇسخسى|يانفون تېرمىنالى| ئالپ ئۇيغۇر ئۇچۇر تېخنىكا تورى

Copyright © 2016-2017 aliptori.com.   All Rights Reserved.

Powered by discuz X3.2 备案/许可证号: 新ICP备13002551号-2

快速
回复
返回
列表
返回
顶部